logotype
maj 2018
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 

 Pobierz plakat -
 Maj 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Gdańsk 2017-03-03
-
Procedura dotycząca przesłuchań na wakat w Orkiestrze Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

I. REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH ORKIESTRY POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ
1. Organizatorem przesłuchań jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
2. Egzamin przeprowadzony jest na określone w ogłoszeniu stanowisko.
3. Przesłuchania są 2 etapowe.
4. Utwory obowiązujące w I i II etapie znajdują się w programie przesłuchania podanym
w ogłoszeniu, bez możliwości zmiany programu w trakcie przesłuchania.
5. Wyboru utworów obowiązujących na przesłuchaniu dokonuje DAO wraz z prowadzącymi daną sekcję we współpracy z bibliotekarzem i Radą Artystyczną.
6. I etap przesłuchania ma charakter anonimowy (za kotarą). W czasie trwania I etapu muzyk nie może stroić instrumentu, rozmawiać i czynić czegokolwiek, co ujawniłoby jego tożsamość.
7. Zarówno w I jak i II etapie DAO lub Prowadzący przesłuchanie - Koordynator Pracy Artystycznej może w każdym momencie przerwać produkcję artystyczną Kandydata.
8. Kolejność występu Kandydatów w I i II etapie przesłuchania ustalona zostaje w drodze losowania -tuż przed rozpoczęciem przesłuchania w trybie tajnym i niejawnym.
9. Do I etapu muzyk stroi instrument do tunera – wysokość stroju 442 Hz.
10. Uczestnicy przesłuchania obecni na Sali, w tym osoby przebywające na widowni, obowiązani
są do pozostawienia poza miejscem przesłuchania wszelkich urządzeń elektronicznych,
za pośrednictwem których mogłaby zostać ujawniona tożsamość Kandydata.
11. Uczestnicy przesłuchania obecni na sali, w tym osoby przebywające na widowni, obowiązani
są do nie opuszczania określonego przez organizatora miejsca przesłuchania przez czas trwania łącznie I oraz II etapu konkursu, o czym Prowadzący przesłuchanie pouczy obecnych.
12. O wynikach przesłuchań Kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 30 dni od daty przesłuchania w formie mailowej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia
w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań stawianych Kandydatowi do zatrudnienia.
14. Decyzje co do przebiegu przesłuchania i wyboru zwycięzcy są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
15. Organizator przesłuchań nie zapewnia akompaniatora.
16. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania Kandydatów.
17. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących możliwości ujawnienia tożsamości Kandydata Organizator zastrzega sobie prawo
do natychmiastowego zdyskwalifikowania kandydata lub unieważnienia konkursu.

II. PRZEBIEG GŁOSOWANIA:
Etap I:
- po pierwszym etapie odbywa się dyskusja weryfikacyjna Komisji Kwalifikacyjnej mająca za zadanie wyłonienie kandydatów do drugiego etapu (dopuszcza się możliwość jawnego głosowania uprawnionych). Opinie z ostateczną listą dopuszczonych kandydatów podaje koordynator pracy artystycznej. DAO lub DYR(lub razem), po zasięgnięciu opinii Rady Artystycznej, decydują którzy kandydaci przechodzą do II etapu. Ostateczną decyzje podejmuje DAO lub DYR (lub razem)

Etap II:
- po drugim etapie odbywa się dyskusja weryfikacyjna Komisji Kwalifikacyjnej mająca za zadanie wyłonienie kandydatów lub kandydata do zatrudnienia (dopuszcza się możliwość jawnego głosowania uprawnionych). Opinie z ostateczną listą kandydatów do zatrudnienia podaje koordynator pracy artystycznej. DAO decyduje, który kandydat (lub kandydaci) zostaje wskazany do zatrudnienia do DYR w protokole końcowym.


Koordynator pracy artystycznej sporządza protokół z przebiegu przesłuchania. Sporządzony merytorycznie protokół przesłuchań podpisują członkowie Komisji Kwalifikacyjnej biorący udział w przesłuchaniu. Protokół zostaje zatwierdzony przez DAO i przedstawiony do akceptacji DYR.


Wszyscy członkowie orkiestry PFB mogą być słuchaczami i obserwatorami przesłuchań, bez prawa czynnego uczestnictwa w opinii i głosowaniu. Nie biorą udziału w obradach Komisji kwalifikacyjnej.
Komisja Kwalifikacyjna wskazuje muzyków, którzy mogą zostać zaproszeni do współpracy
z Orkiestrą PFB w razie potrzeby doangażowania.

III. SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
- Dyrektor Artystyczny Orkiestry (prawo decyzji)
-i/lub Dyrektor (prawo decyzji ostatecznej)
- Rada Artystyczna (prawo opinii)


Dodatkowo :


- Ekspert z zewnątrz: na szczególne potrzeby zaproszony przez DYR (prawo opinii)
- Koordynator pracy artystycznej (jako szef przesłuchań odpowiada za porządek i dyscyplinę przesłuchania: przygotowanie kopii materiałów orkiestrowych oraz CV kandydatów dla komisji).


W zależności od grupy, do której przeprowadzane jest przesłuchanie związane z wakatem,
lub awansem do wyższej grupy:


- w grupie kwintetu obowiązkowa obecność koncertmistrzów z grupy skrzypiec i wiolonczel (przynajmniej jednego) (prawo opinii przekazanej RA)


- w grupie altówek i kontrabasów dodatkowo prowadzący poszczególne grupy smyczkowe (prawo opinii przekazanej RA)


- w grupie dętej drewnianej obowiązkowa obecność pierwszych głosów z grupy dętej drewnianej, przynajmniej jeden przedstawiciel każdego instrumentu w grupie, w której przeprowadzone
są przesłuchania (prawo opinii przekazanej RA)


- w grupie dętej blaszanej obowiązkowa obecność pierwszych głosów z grupy dętej blaszanej, przynajmniej jeden przedstawiciel każdego instrumentu w grupie, w której przeprowadzone
są przesłuchania (prawo opinii przekazanej RA)
Nieobecność wyżej wskazanych osób usprawiedliwiona może być wyłącznie zdarzeniami losowymi.
O zdarzeniu należy zawiadomić Prowadzącego przesłuchanie niezwłocznie po zaistnieniu danej okoliczności.