logotype
wrzesień 2018
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

 Pobierz plakat -
 Wrzesień 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. Fryderyka Chopina w GDAŃSKU

80-751 GDAŃSK ul. Ołowianka 1

tel. 58 320-62-50, fax, 58 323 83 63 www.filharmonia.gda.pl, e-mail:

ogłasza przetarg pisemny na oddanie w dzierżawę obiektów przeznaczonych na hotele, znajdujących się na terenie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, przy ul. Ołowianka

1. 1. Celem przetargu jest wyłonienie Dzierżawcy, który w ramach umowy dzierżawy będzie dzierżawił przez okres 18 lat następujące obiekty:

• Obiekt, w którym znajduje się obecnie „Hotel Królewski”

• Budynek Zaplecza Technicznego – do adaptacji na „Nowy Hotel”

2. Opis obiektów znajduje się w Istotnych Warunkach Przetargu.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 100.000,00 PLN przelewem na rachunek bankowy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku nr 08 15001171 12117004 1595 0000 w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r (ostateczny termin wpływu środków na konto Filharmonii) pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, przyszły dzierżawca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wydzierżawiającego. Kaucja będzie wynosić 3-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy.

5. Niezależnie od czynszu, przyszły dzierżawca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media.

6. Przyszły dzierżawca obciążany będzie przez Zamawiającego kosztami podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miasta Gdańska.

7. Opłaty wnoszone w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.

8. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie siedziby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 80-751 Gdańsk ul. Ołowianka 1 do godz. 10:00 dnia 22 stycznia 2018 r .

9. Osoby upoważnione do oprowadzania po obiektach oraz do udostępniania materiałów przetargowych są p. Wiesław Polny tel. 58 323 83 67, p. Alina Gogulska tel. 58 320 62 54 i p. Monika Szmidt tel. 58 323 83 64

10. Materiały przetargowe dostępne na stronie internetowej www.filharmonia.gda.pl

11. Otwarcie ofert odbędzie się 22 stycznia 2018 r o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej PFB

Wniesienie wadium przez Oferenta jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Istotnymi Warunkami Przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od daty zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Zwrot wadium zwycięzcy - niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy, pozostałym oferentom po rozstrzygnięciu przetargu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków przetargu, jego odwołanie lub unieważnienie bez podania przyczyny.

Po załączniki zapraszamy na stronę:


http://pfb.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/przetarg-na-dzierzawe-obiektow-na-terenie-pfb.html