logotype
październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 Pobierz plakat -
 październik 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor strategiczny PFB

energa

Szanowni Państwo,
Witam wszystkich w pięknym Mieście Gdańsku, Mieście bogatym w historię i wspaniałe zabytki. Gdańsk to Miasto kultury o bogatym dorobku twórczym minionych epok, którym możemy się chwalić licznie przybywającym, turystom, melomanom i znawcom sztuki. Bardzo cieszę z X jubileuszowej edycji Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. J.P. Sweelincka w Gdańsku i Pasłęku.
Konkurs powstał z mojej inicjatywy ponad 20 lat temu, jest jednym z najstarszych, a na pewno najważniejszych w Polsce i liczących się w Europie konkursów muzycznych tej specjalności. Wszystkie minione lata to współpraca ze znamienitym gronem jurorów, wybitnych reprezentantów ważnych ośrodków muzycznych świata, autorytetów w dziedzinie wykonawstwa muzyki organowej, ale także odkrywanie nowych talentów – artystów wykonawców i pasjonatów muzyki organowej. Dzisiaj oni piękną pracą, w swoich miastach i ojczyznach nie tylko promują bogatą twórczość minionych epok, ale wychowują następne pokolenia artystów muzyków

Wszystkim uczestnikom Konkursu życzę powodzenia, wiele satysfakcji, a Szanownemu Jury owocnej pracy.

Dyrektor Konkursu
Prof. Roman Perucki

 

 

Organizatorzy:
POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. F. CHOPINA W GDAŃSKU
POMORSKIE STOWARZYSZENIE MUSICA SACRA

PATRONAT HONOROWY
PIOTR GLIŃSKI MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIECZYSŁAW STRUK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
GUSTAW MAREK BRZEZIN MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
PAWEŁ ADAMOWICZ PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

REGULAMIN KONKURSU

1. X Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im. J.P. Sweelincka odbędzie się w dniach 20-26/09/2018 roku w Gdańsku i w Pasłęku.

2. W konkursie mogą wziąć udział organiści, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 32 lat. Z możliwości udziału w konkursie wyłączeni są laureaci I nagrody z poprzednich edycji konkursu.

3. Konkurs jest trzyetapowy. W I etapie konkursu dopuszcza się udział maksymalnie 23 uczestników. Do drugiego etapu przewiduje się zakwalifikowanie nie więcej niż 12 osób, do trzeciego nie więcej niż 5 osób.

4. Program konkursu stanowi załącznik do regulaminu.
Informacje o poszczególnych instrumentach można znaleźć na stronie: www.filharmonia.gda.pl.

5. Przesłuchania konkursowe, otwarte dla publiczności, odbywać się będą w następujących terminach:
I etap:
20-21/09/2018 – Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku, Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
II etap:
23/09/2018 – Kościół św. Bartłomieja w Pasłęku
III etap:
25/09/2018 - Archikatedra w Gdańsku-Oliwie
uroczysty koncert laureatów:
26/09/2018 Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

6. Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie zobowiązani są do przesłania do dnia 10/05/2018 roku na adres sekretariatu konkursu czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego).
Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) kserokopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia,
b) krótki opis dotychczasowej działalności artystycznej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie na konto Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (nr: 09 1500 1171 1211 7004 4600 0000 do dnia 10/05/2018 roku wpisowego w wysokości 150zł z dopiskiem „Konkurs Organowy”). Potwierdzenie dokonania wpisowego należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia (załącznik do regulaminu).

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w konkursie zostaną o tym powiadomieni do dnia 20/05/2018 roku.

Kandydaci niezakwalifikowani do konkursu otrzymają zwrot wpisowego do dnia 30/05/2018. Liczy się data obciążenia rachunku bankowego PFB.

7. Organizatorzy zapewnią uczestnikom zakwaterowanie:
a) na okres trwania I etapu bez wyżywienia,
b) na czas II etapu ze śniadaniem,
c) na czas III etapu ze śniadaniem i obiadokolacją.

Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

8. Podczas prób i przesłuchań konkursowych Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom pomoc registratorów. Uczestnik konkursu może na własny koszt przyjechać z własnym registratorem.

9. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do 1,5 - godzinnej próby przed I etapem, godzinnej przed II etapem oraz 2 – godzinnej przed III etapem. Dodatkowo organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość ćwiczeń na organach gdańskiej Akademii Muzycznej oraz pianinach i fortepianach w salach prób Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

10. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona w dniu otwarcia konkursu poprzez losowanie i będzie obowiązywać do końca konkursu.

11. Pod rygorem dyskwalifikacji uczestnicy w trakcie trwania konkursu nie mogą się kontaktować z jurorami konkursu.

12. Decyzje jury są jawne, ostateczne i niepodważalne.

13. Dla uczestników III etapu konkursu przewiduje się trzy finansowe nagrody główne. Przewidziano również finansową nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu Jana Pieterszoona Sweelincka. Decyzją jury konkursu wszystkie nagrody w konkursie mogą być podzielne.

Dla laureatów przewidziany jest ponadto szereg zaproszeń na koncerty organizowane przez instytucje muzyczne m.in. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie oraz w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

14. Laureaci konkursu zobowiązani są wziąć nieodpłatny udział w uroczystym koncercie finałowym. Podczas koncertu obowiązywać będzie program według wskazania jurorów.

15. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów oraz do ich nieodpłatnego wykorzystania.

16. Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku, ulica Ołowianka 1 (80-751). Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań Organizatora. Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w pozostałym zakresie dobrowolne / art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922z późn.zm.

ADRES SEKRETARIATU KONKURSU:

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
tel. (+48 58) 323-83-68, fax. (+48 58) 323-83-63
e-mail:
dopiskiem „Konkurs Organowy”

Dyrektor Konkursu – prof. Roman Perucki

Załącznki:

a. program konkursu
b. przesłuchania i próby
c. karta zgłoszeniowa

Attachments:
a. rules of the competition
b. rehearsals and auditions
c. program
d. registration card