logotype
wrzesień 2018
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

 Pobierz plakat -
 Wrzesień 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. Fryderyka Chopina w GDAŃSKU

80-751 GDAŃSK ul. Ołowianka 1, zwana dalej Wynajmującą

tel. 58 320-62-50, fax, 58 323 83 63 www.filharmonia.gda.pl,
e-mail:

zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę terenu zielonego (działka nr 6/29 obręb 099 Gdańsk) na sezonowe usługi turystyczno-gastronomiczne zlokalizowane na części placu parkingowego usytuowanego obok budynku Nastawni. 

 1. Celem ogłoszenia jest wyłonienie Dzierżawcy, który w ramach umowy dzierżawy będzie dzierżawił przez okres od 01.08.2018 do 30.07.2025 r. teren zielony (działka nr 6/29 obręb 099 Gdańsk) zlokalizowany na części placu parkingowego usytuowanego obok budynku Nastawni.
  1. PFB zastrzega, iż, działalność gospodarcza na tym terenie powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem różnych form i rodzajów fast foodu oraz z wyłączeniem działalności związanej z urządzeniem gier na automatach. Wszelkie pozwolenia dotyczące prowadzenia działalności, Dzierżawca będzie musiał uzyskać we własnym zakresie.
 2. Powierzchnia działki wynosi 16,670 a (w zał. mapka z zaznaczonym terenem).
  1. Wszelkie nakłady, niezbędne na przystosowanie terenu do prowadzenia działalności, poniesione przez Dzierżawcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości.
 3. Sposób zapłaty za czynsz, zostanie określony w odrębnej umowie dzierżawy. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych- raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni.
 4. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Dzierżawca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Niezależnie od czynszu, przyszły dzierżawca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media oraz obciążany będzie przez Zamawiającego kosztami podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miasta Gdańska.
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- ponoszenia kosztów opłat i podatków związanych z przedmiotem prowadzonej działalności,

- dokonywania na własny koszt wszelkich prac dostosowujących oraz napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu dzierżawy, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. Z zastrzeżeniem, że prace, o których mowa powyżej mogą być dokonywane po uprzednim zaakcentowaniu ich przez Wynajmującą oraz konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami prawa.

- Niezależnie od czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie ponosić opłaty za energię elektryczną i inne media, do czasu zawarcia umowy z gestorami sieci, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującą

 1. Przygotowanie oferty:
  1. Oferta powinna zawierać kwotę brutto za jeden miesiąc dzierżawy,
  2. Dzierżawca powinien określić zakres działalności gospodarczej, która będzie prowadzona na dzierżawionym terenie,
  3. Dzierżawca powinien dołączyć wizualizację oferowanego przedsięwzięcia (Filharmonia zastrzega sobie prawo akceptacji projektu)
  4. Oferta powinna być podpisana przez przyszłego Dzierżawcę a w przypadku osób prawnych podpisana przez osobę umocowanego przedstawiciela.
 2. Kryterium oceny ofert.

100% cena złożonej oferty

Wykonawca, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu za 1 miesiąc, wygra przetarg.

 1. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie siedziby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 80-751 Gdańsk ul. Ołowianka 1 do godz. 13:00 dnia 10 lipca 2018 r.
 2. Osobą do kontaktu w sprawie dzierżawy jest Pani Marta Froissart-Ingielewicz, tel.: 609-675-678, 58-320-62-56, e-mail: .
 3. Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

terendzierawy