logotype
grudzień 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

Grudzień – pobierz afisz

 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

 

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko: główny specjalista ds. inwestycji i remontów budowlanych
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: główny specjalista ds. inwestycji i remontów budowlanych
Wymiar etatu: 1,0 etatu

III. Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• Wykształcenie wyższe techniczne/ekonomiczne;
• Minimum 3 letnie doświadczenie w planowaniu i koordynacji wielobranżowych zadań inwestycyjnych;
• Znajomość Prawa Budowlanego;
• Doświadczenie w określaniu, zamawianiu i realizacji zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane (znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych);
• Dobra znajomość przepisów dotyczących poszczególnych etapów budowlanych procesów inwestycyjnych w tym: uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, projektowanie, przygotowanie procesu budowlanego, realizacja robót budowlanych, odbiory, roszczenia odszkodowawcze, rozliczenia;
• Umiejętność samodzielnego pisania pism dotyczących spraw związanych z realizowanymi procesami budowlanymi;
• Znajomość pakietu MS Office, programu AutoCAD;
• Zdolność do pracy samodzielnej i w zespole;
• Sumienność;
• Zaangażowanie;

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• Doświadczenie w konstruowaniu postanowień do umów o roboty budowlane, usługi i dostawy związane z procesami budowlanymi, w tym w szczególności do umów w sprawach zamówień publicznych;

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
• Przygotowywanie planów inwestycyjnych;
• Monitorowanie realizacji zadań oraz ocena ich wykonania, monitorowanie wskaźników oraz postępu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym;
• Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań inwestycyjnych;
• Przygotowywanie korespondencji, zestawień i innych dokumentów dotyczących zadań inwestycyjnych i innych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
• Analiza własna kosztów wykonawstwa i materiałów w celu zapewnienia technicznie optymalnych rozwiązań projektowych-wykonawczych dla inwestycji;
o dla potrzeb wewnętrznej analizy kosztów i harmonogramów realizacji projektów we wszystkich fazach,
o dla potrzeb monitoringu i nadzoru (oraz aktywnego wyprzedzającego działania) nad kosztami, harmonogramem i jakością realizacji w fazie wykonawczej,
• Weryfikacja harmonogramu i budżetu prac budowlanych w celu bieżącej kontroli zgodności z zaplanowanym harmonogramem i budżetem inwestycji w trakcie przyszłej realizacji z koniecznością określenia i uwzględnienia w budżecie (jako rezerwy), określanie ryzyka realizacji projektu;
• Koordynacja prac inwestycyjnych poprzez podmioty zewnętrzne, kontrola i weryfikacja zgodności z harmonogramem oraz budżetem;
• Zapewnienie i odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej inwestycji zgodnie z najlepszymi standardami i wymogami prawnymi;
• Uczestniczenie w prowadzonych kontrolach końcowych wewnętrznych z wykonawcami i kontrolach zewnętrznych przez odpowiednie instytucje w celu uzyskania ostatecznych pozwoleń na użytkowanie budynku oraz rozliczenia finansowego z wykonawcami;
• Zapewnienie uruchomienia budynku w kontekście prawa budowlanego, organizacja i zapewnienie terminowego usuwania usterek i finalnych rozliczeń kwot zabezpieczeń wykonawców;
• Nadzór i kontrola prawidłowego funkcjonowania działu w zakresie przygotowania zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych;
• Koordynacja przygotowania dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia publicznego na wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych;
• Przygotowanie wytycznych i wstępnych założeń dokumentacji technicznej projektów realizowanych przez dział;
• Nadzór nad weryfikacją dokumentacji technicznej w zakresie prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych;
• Ścisła współpraca z poszczególnymi działami odpowiedzialnymi za realizację zadań inwestycyjnych i innych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;

VI. Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

VII. Termin złożenia dokumentów: 15 grudnia 2019 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:  
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
3. Zgoda składana przez kandydata do pracy