logotype
czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, iż zmienia się termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego związanego z przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Termin ten został określony do dnia 30 czerwca 2020 roku (Uchwała nr 321/140/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia br).

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
(Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk)

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata:
1. udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny);
2. udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach artystycznych lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną lub naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym.

II. Umiejętności i kompetencje, jakie ma posiadać kandydat:
1. udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z działalnością kulturalną,
2. udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu instytucjami i/lub zespołami ludzkimi.

III. Preferuje się kandydatów posiadających:
1. wykształcenie i kwalifikacje w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową filharmonii;
2. udokumentowane kwalifikacje uzyskane w toku studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów;
3. stopnie i tytuły naukowe w jednej z dziedzin związanych z muzyką;
4. międzynarodowe kontakty w świecie artystycznym;
5. znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
6. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
7. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego;
8. znajomość przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa pracy;
9. umiejętności organizatorskie oraz pozyskiwania sponsorów;
10. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zwanej dalej PFB.
Głównym zadaniem dyrektora PFB będzie kierowanie całokształtem działalności samorządowej instytucji artystycznej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 355/XVIII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zmienionego Uchwałą Nr 249/XXIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku.

V. Wymagane dokumenty:
1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, zawierające podstawowe dane osobowe, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe umożliwiające sprawną komunikację np. adres korespondencyjny/adres e-mail/numer telefonu.
2. życiorys ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną lub naukowo-dydaktyczną albo ze wskazaniem co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym;
3. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju PFB (do 10 stron formatu A4), opracowany na okres co najmniej trzech lat, zawierający:
1) wskazanie linii rozwoju Filharmonii, w tym koncepcji jej działalności artystycznej oraz edukacyjnej, sformułowanie misji i celów strategicznych w oparciu o zadania statutowe, plan promocji oraz zarys repertuaru;
2) założenia organizacyjne obejmujące strukturę organizacyjną i podział kompetencji kadry zarządczej, z uwzględnieniem stanowisk zastępcy/ów dyrektora, w programie uczestnik może przedstawić osobę – kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora;
3) założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i środki zewnętrzne.
4. jednostronicowe streszczenie programu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, opatrzone podpisem wraz ze zgodą na jego upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu;
5. kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.);
6. oświadczenie, że uczestnik konkursu nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);
7. oświadczenie o znajomości zakazów wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2399) 
8. do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie uczestnika konkursu.

Informacje na temat ww. zakazów, a także Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia można pobrać na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce „jednostki organizacyjne – oferty pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych” (przy powyższym ogłoszeniu).

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt VI stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu. Uchybienia i braki w ofertach będą rozpatrywane zgodnie z art. 16 ust. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

VI. Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), dot. warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Filharmonii, a także ogólne informacje na temat jej działalności udostępniają pracownicy Departamentu Kultury UMWP: Renata Wierzchołowska – sprawy merytoryczne (tel. 58 326 82 84) i Magdalena Wonerska – sprawy finansowe (tel. 58 326 82 88). Uczestnik ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Filharmonii po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Filharmonii (tel. 58 320 62 50).
2. Korespondencja z uczestnikami konkursu prowadzona będzie przy uwzględnieniu danych kontaktowych przez nich wskazanych.
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Nie otwierać - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku”, podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi prosimy kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Kultury
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury UMWP (Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58).

Oferty muszą wpłynąć do dnia 28 lutego 2020 roku, do godziny 15:45.

Uwaga: dotyczy ofert nadsyłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego!

Złożona przez uczestników konkursu dokumentacja będzie oceniania przez komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku w składzie określonym w art. 16 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego – do dnia 28 kwietnia 2020 roku.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Filharmonii oraz program jej działania. Treść umowy będzie uzgadniana z kandydatem na dyrektora z uwzględnieniem programu realizacji zadań oraz warunków organizacyjno-finansowych instytucji kultury (art. 16 ust. 12 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. Oświadczenia i informacja