logotype
kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 

 Pobierz plakat -
 kwiecień 2019

 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

 

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – PIOTRUŚ I WILK

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą KONKURS PLASTYCZNY – PIOTRUŚ I WILK
Organizatorem Konkursu jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina, Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.
Fundatorem nagród w konkursie jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina oraz Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
Sfotografowane/zeskanowane prace konkursowe należy nadsyłać mailowo na adres: w terminie do 10 września 2018 roku (do godziny 15:00).
Inspirację do tworzenia prac można znaleźć tu: https://www.youtube.com/watch?v=oxtjpOhcth8

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu może być każdy przedszkolak lub uczeń szkoły podstawowej od 5 do 12 roku życia, który:
a) posiada zgodę na udział w konkursie swojego opiekuna prawnego lub nauczyciela prowadzącego,
b) wykona pracę samodzielnie lub we współpracy z oddziałem szkolnym lub przedszkolnym (do konkursu kwalifikowane są prace samodzielne i grupowe).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.;
b) osoba biorąca udział w konkursie musi wykonać zadanie konkursowe, tj. stworzenie pracy plastycznej inspirowanej utworem Sergiusza Prokofiewa Piotruś i Wilk op. 67.
c) osoba biorąca udział w konkursie musi podać: aktualny adres e-mail, który posłuży do kontaktu w przypadku zdobycia nagrody, oraz imię, nazwisko, wiek,
d) osoba biorąca udział w konkursie akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu,
e) osoba biorąca udział w konkursie oświadcza że jest autorem pracy konkursowej i jego zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich,
f) Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 3

NAGRODY

Nagrodą w Konkursie są bilety na koncert familijny, który zagrany zostanie dn. 16.09.2018r. Laureaci otrzymają bilet dla siebie i opiekuna.
Nagrody zapewnia również sponsor konkursu Ziaja Ltd.Nagrody zostaną wręczone podczas konertu dn. 16.09.2018r.
Sposób nagradzania: Organizator przewiduje nagrodzić pierwsze trzy miejsca w jednej kategorii wiekowej, tj.

I kategoria wiekowa to Uczestnicy w wieku od 5 do 8 lat,
II kategoria wiekowa to Uczestnicy w wieku od 9 do 12 lat.

Zdobywcami nagród w Konkursie zostaną Uczestnicy, których projekt otrzyma największą ilość głosów na Facebooku Filharmonii Bałtyckiej. Głosowanie odbędzie się w terminie od 11.09. do 14.09.2018r. do godziny 15:00. Ogłoszenie wyników: 14.09.2018r. drogą internetową.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową w składzie:

Specjalista ds. pracy artystycznej
Natalia Szulga
Koordynator ds. pracy artystycznej
Aleksandra Skowyra

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową – na stronie Filharmonii zostanie zamieszczona informacja o laureatach w zakładce „aktualności”. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
W celu odebrania nagrody opiekun prawny Laureata winien skontaktować się z kasą biletową PFB w terminie najpóźniej do dnia 16.09.2018r. do godziny 11:00.
Organizator nie przewiduje możliwości wysyłki nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu oraz opiekunów prawnych prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, wieku, adresu konta poczty elektronicznej– niezbędnych informacji do celów kontaktowych i weryfikacyjnych podczas przyznawania nagrody.
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu (publikacja konkursowej fotografii pracy plastycznej na Facebooku PFB wraz z podpisem: imię, nazwisko, wiek) oraz w związku z wydaniem nagrody.
Każdy autor oświadcza i potwierdza, że:
a) akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie,
b) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922), w tym publikacja konkursowej fotografii pracy plastycznej na Facebooku PFB wraz z podpisem: imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki szkolno-przedszkolnej oraz w związku z wydaniem nagrody.
c) zgłoszona praca konkursowa do Konkursu została wykonana osobiście,
d) praca konkursowa zgłoszona do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
e) praca konkursowa zgłoszona do Konkursu nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

Każdy autor, składając pracę konkursową, oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej pracy.
W przypadku, gdy praca konkursowa powstała we współautorstwie, autor zgłaszający oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów do dokonania zgłoszenia pracy do Konkursu. Autor, który zgłosił pracę konkursową bez zgody właściciela autorskich praw majątkowych lub umocowania pozostałych współautorów albo z przekroczeniem takiego umocowania, jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń.
Organizator nie może, bez zgody autorów, dokonywać zmian na pracy konkursowej, chyba że zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a autorzy nie mieliby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 49, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, w szczególności do oznaczenia prac konkursowych ich nazwiskami lub pseudonimami.
Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu autorzy nagrodzonych prac konkursowych udzielają Organizatorowi niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania prac konkursowych poprzez:
a) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej własności intelektualnej,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d) publiczne wystawianie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
e) rozpowszechnianie prac konkursowych poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac konkursowych,
g) umieszczanie w Internecie.
Laureat Konkursu zobowiązany jest potwierdzić udzielenie licencji w formie pisemnej.
Autorzy nagrodzonych prac konkursowych dokonają przeniesienia na Organizatora własności oryginalnych egzemplarzy tych prac.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:
a) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b) gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego regulaminu, niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu.