Zdjęcie publiczności w maseczkach w nowych warunkach sanitarnych

Zasady bezpieczeństwa dla publiczności

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 nastąpiły zmiany w działalności naszej instytucji.
Na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, każdy uczestnik wydarzenia artystycznego organizowanego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) ma obowiązek przed uczestnictwem w wydarzeniu artystycznym wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i podanie danych trackingowych (imię i nazwisko oraz nr telefonu), a także poddania się pomiarowi temperatury ciała. Ponadto każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek zakrywania ust oraz nosa maseczką od momentu wejścia do siedziby Filharmonii do jej opuszczenia. Jednocześnie Filharmonia zastrzega, iż w przypadku nieprzestrzegania którejkolwiek z wytycznych wskazanych w poprzednim zdaniu, osoba niestosująca się do panującego reżimu sanitarnego, zostanie poproszona o opuszczenie Sali i nieuczestniczenie w wydarzeniu.

 Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) jest równoznaczne z akceptacją Zaleceń higienicznych dla Uczestników wydarzenia w PFB dotyczących przestrzegania na terenie PFB zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wyrażeniem zgody na pozyskaniu przez PFB danych trackingowych uczestnika wydarzenia artystycznego podanych w oświadczeniu, akceptację klauzuli informacyjnej RODO oraz udzielenia zgody na ewentualne poświadczenie tożsamości przy wejściu do PFB.

Aby przeciwdziałać nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu wydarzenia artystycznego, PFB zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia i klauzuli informacyjnej RODO przed przybyciem do PFB lub innego wskazanego miejsca wydarzenia oraz okazanie go wraz z biletem przy wejściu do siedziby Filharmonii. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno być aktualne na dzień organizacji wydarzenia. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu wydarzenia artystycznego, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do miejsca wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

PFB zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym w przypadku niezłożenia oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną, a także w przypadku odmowy pomiaru temperatury. Osoby, które w sposób nieuzasadniony nie spełnią wskazanych powyżej reżimów, nie będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów biletów na wydarzenie.

Szanowni Państwo, z góry dziękujemy za zrozumienie i dostosowanie się do reżimu sanitarnego obowiązującego w Filharmonii podczas wydarzeń artystycznych. Zalecenia higieniczne wprowadzone zostały w trosce o Państwa zdrowie oraz z myślą o bezpieczeństwie zaproszonych artystów i oczywiście pracowników Filharmonii. Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń artystycznych i zapraszamy ponownie do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Pozostajemy z wyrazami szacunku,
Dyrekcja i pracownicy PFB

Materiały do pobrania:
1) Zalecenia higieniczne dla Uczestników wydarzenia w PFB (udostępnione w celu zapoznania się),
2) Oświadczenie Uczestnika Uczestnika Uczestnika (rodzica/opiekuna) wydarzenia artystycznego organizowanego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku wraz z klauzulą informacyjną RODO (udostępnione w celu dostarczenia wypełnionego dokumentu do PFB).