logotype
sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

 

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

Aktualności

Tylko do 14.08 trwa cykl koncertów "Muzyka w Zabytkach". W kościołach i innych miejscach kultury gdańskiej starówki odbywają się wydarzenia z udziałem kilkuosobowych grup muzyków, w których prezentowana jest muzyka różnych epok, od baroku aż do muzyki XX wieku. Na wszystkie koncerty jest wstęp wolny!

Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

Ponadto zapraszamy na 3 koncerty włączone w obchody Jarmarku św. Dominika. Najbliższy recital w wykoananiu Wacława Golonki - organy już w najbliższą niedzielę 9.08. Szczegóły dostępne są tutaj.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Główny specjalista/Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk
II. Stanowisko: Główny specjalista/ Specjalista ds. zamówień publicznych
Wymiar etatu: 0,5 lub 1,0
III. Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub ekonomiczne,
• co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych,
prawa budowlanego - w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówień na roboty budowlane,
• znajomość języka angielskiego w tym zawodowego,
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel
IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• dokładność i staranność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.
• kompetencje językowe – precyzja językowa,
• wysoka kultura osobista,
• doskonała organizacja pracy.
V. Zadania wykonywane na stanowisku:
• przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami)
• przygotowywanie zapytań ofertowych i ich analiza,
• opracowywanie i przesyłanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych,
• kontrola zgodności udzielanych zamówień z prawem zamówień publicznych i ustawą o finansach publicznych,
• współpraca z obsługą prawną PFB oraz innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,
• przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO obwiązującym w Instytucji,
• prowadzenie ewidencji (rejestrów) udzielanych zamówień publicznych powyżej 30 000 € oraz wyłączonych z ustawy zamówień publicznych z art. 4.
Przy zatrudnieniu na 1,0 etatu dodatkowo realizacja zadań dotyczących projektów finansowych tj. w szczególności:
• poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów,
• opracowywanie, wypełniania oraz składanie wniosków o dofinansowanie powierzonych projektów w ramach odpowiednich programów krajowych i zagranicznych,
• utrzymywanie stałych kontaktów oraz współpraca z instytucjami i urzędami wdrażającymi projektu kulturalne,
• przygotowywanie projektów umów w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.
VI. Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).
VII. Termin złożenia dokumentów: do 16 sierpnia 2020 r.
Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres:
Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Księgowa/y
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Księgowa/y
Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne,
• co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych,

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• biegła umiejętność obsługi komputera,
• umiejętność obsługi programów Symfonia: Finansowo- księgowy, Handel
• umiejętności związane z doskonałą organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
• umiejętność pracy w zespole;

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

• dekretowanie dokumentów księgowych,
• księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie Finansowo Księgowym „Symfonia”,
• sprawdzanie faktur pod względem rachunkowym,
• ewidencja sprzedaży towarów i usług w rejestrze VAT, dokonywanie rozliczeń miesięcznych,
• księgowanie i rozliczanie kas biletowych,
• rozliczanie wydarzeń impresaryjnych organizowanych w siedzibie Filharmonii,
• wystawianie faktur sprzedaży w programie komputerowym Symfonia Handel,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, księgowanie amortyzacji, przychodów operacyjnych związanych z zakupem środków trwałych finansowanych dotacjami,
• sporządzanie sprawozdań dotyczących majątku,
• zastępowanie kasjerki;
• inne zadana zlecone przez zwierzchników;

VI. Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

VII. Termin złożenia dokumentów: do dnia 16 sierpnia 2020 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 nastąpiły zmiany w działalności naszej instytucji.
Na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, każdy uczestnik wydarzenia artystycznego organizowanego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) ma obowiązek przed uczestnictwem w wydarzeniu artystycznym wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i podanie danych trackingowych (imię i nazwisko oraz nr telefonu), a także poddania się pomiarowi temperatury ciała. Ponadto każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek zakrywania ust oraz nosa maseczką lub inną częścią garderoby od momentu wejścia do siedziby Filharmonii do jej opuszczenia. Jednocześnie Filharmonia zastrzega, iż w przypadku nieprzestrzegania którejkolwiek z wytycznych wskazanych w poprzednim zdaniu, osoba niestosująca się do panującego reżimu sanitarnego, zostanie poproszona o opuszczenie Sali i nieuczestniczenie w wydarzeniu.

Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) jest równoznaczne z akceptacją Zaleceń higienicznych dla Uczestników wydarzenia w PFB dotyczących przestrzegania na terenie PFB zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wyrażeniem zgody na pozyskaniu przez PFB danych trackingowych uczestnika wydarzenia artystycznego podanych w oświadczeniu, akceptację klauzuli informacyjnej RODO oraz udzielenia zgody na ewentualne poświadczenie tożsamości przy wejściu do PFB.

Aby przeciwdziałać nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu wydarzenia artystycznego, PFB zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia i klauzuli informacyjnej RODO przed przybyciem do PFB lub innego wskazanego miejsca wydarzenia oraz okazanie go wraz z biletem przy wejściu do siedziby Filharmonii. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno być aktualne na dzień organizacji wydarzenia. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu wydarzenia artystycznego, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do miejsca wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

PFB zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym w przypadku niezłożenia oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną, a także w przypadku odmowy pomiaru temperatury. Osoby, które w sposób nieuzasadniony nie spełnią wskazanych powyżej reżimów, nie będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów biletów na wydarzenie.

Szanowni Państwo, z góry dziękujemy za zrozumienie i dostosowanie się do reżimu sanitarnego obowiązującego w Filharmonii podczas wydarzeń artystycznych. Zalecenia higieniczne wprowadzone zostały w trosce o Państwa zdrowie oraz z myślą o bezpieczeństwie zaproszonych artystów i oczywiście pracowników Filharmonii. Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń artystycznych i zapraszamy ponownie do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Pozostajemy z wyrazami szacunku,
Dyrekcja i pracownicy PFB

Materiały do pobrania:
1) Zalecenia higieniczne dla Uczestników wydarzenia w PFB (udostępnione w celu zapoznania się),
2) Oświadczenie Uczestnika (rodzica/opiekuna) wydarzenia artystycznego organizowanego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku wraz z klauzulą informacyjną RODO (udostępnione w celu dostarczenia wypełnionego dokumentu do PFB).

Szanowni Państwo, 

w okresie wakacji kasa biletowa Filharmonii czynna jest wyłącznie w dni, w których odbywają się koncerty. Najbliższe dni otwarcia kasy:
26.06 - 12:00-20:00
12.07-26.07 - 13:00-20:15

W pozostałe dni kasa pracuje w trybie zdalnym.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.